Hệ thống duyên phận Ma Hóa

Duyên Phận Ma Hóa Đả Tam Quốc

Sau khi Đả Tam Quốc cập nhật phiên bản mới Ma Hóa, hẳn còn rất nhiều người đang bỡ ngỡ về các duyên phận tướng.

ĐTQ đã được một số người chơi cung cấp dữ liệu về hệ thống duyên phận, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây

 

STT Duyên Phận 1 Duyên Phận 2
1 Bàng Đức   Viên Thiệu
2 Bàng Thống   Vu Cấm
3 Cam Ninh   Chu Thái
4 Chân Lạc   Giả Hủ
5 Chúc Dung   Đại Kiều
6 Chung Hội   Tuân Úc
7 Điển Vi   Từ Hoảng
9 Dương Tu   Đặng Ngải
10 Gia Cát Lượng   Tư Mã Ý
11 Hạ Hầu Đôn   Hứa Chử
12 Hoa Đà   Lã Linh Kỳ
13 Hoàng Cái   Đinh Phụng
14 Khương Duy   Tào Tháo
15 Lã Bố   Hoa Đà
16 Lã Linh Kỳ   Lưu Thiện
17 Lã Mông   Lưu Thiện
18 Lăng Thống   Lý Điển
19 Lỗ Túc   Đổng Trác
20 Lữ Mộng Như   Thái Sử Từ
21 Lục Tốn   Chu Du
22 Lưu Bị   Tôn Quyền
23 Lý Nho   Nhan Lương
24 Mã Đằng   Trương Chiêu
25 Mã Siêu   Mã Đại
26 Mã Vân Lộc   Tôn Lỗ Ban
27 Mạnh Hoạch   Trương Giác
28 Nguyệt Anh   Tinh Thái
29 Nhan Lương   Tôn Kiên
30 Pháp chính   Hạ Hầu Uyên
31 Quách Gia   Chung Hội
32 Quan Bình   Ngụy Diên
33 Quan Hưng   Văn Ương
34 Tân Hiến Anh   Tôn sách
35 Tào Chương   Tư Mã Sư
36 Tào Hồng   Quách Hoài
37 Tào Phi   Tào Nhân
38 Tôn Kiên   Tiểu Kiều
39 Tôn Thượng Hương   Điêu Thuyền
40 Trần Thái   Trình Phổ
41 Triệu vân   Lã Mông
42 Trương Bao   Quan Sách
43 Trương Liêu   Quan Vũ
44 Trương Oanh Oanh   Tôn Linh Lung
45 Trương Phi   Hoàng Trung
46 Tư Mã Chiêu   Quách Gia
47 Tư Mã chiêu   Tuân Úc
48 Từ Thứ   Trần Cung
49 Tuân Du   Nhạc Tiến
50 Văn Xú   Viên Thuật
51 Vu Cấm   Hạ Hầu Uyên
52 Vương Nguyên Cơ   Sái Văn Cơ