Hệ thống duyên phận Ma Hóa

Duyên Phận Ma Hóa Đả Tam Quốc

Sau khi Đả Tam Quốc cập nhật phiên bản mới Ma Hóa, hẳn còn rất nhiều người đang bỡ ngỡ về các duyên phận tướng.

ĐTQ đã được một số người chơi cung cấp dữ liệu về hệ thống duyên phận, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây

 

STT Tướng Ma Hóa
1 Hoàng Nguyệt Anh Tinh Thái
2 Quan Bình Ngụy Diên
3 Trương Phi Hoàng Trung
4 Hoàng Trung Trương Phi
5 Gia Cát Lượng Tư Mã Ý
6 Ngụy Diên Quan Bình
7 Tào Phi Tào Nhân
8 Tào Nhân Tào Phi
9 Viên Thiệu Bàng Đức
10 Bàng Đức Viên Thiệu
11 Hạ Hầu Đôn Hứa Chử
12 Lục Tốn Chu Du
13 Tinh Thái Hoàng Nguyệt Anh
14 Tôn Thượng Hương Điêu Thuyền
15 Đổng Trác Lỗ Túc
16 Lã Bố Hoa Đà
17 Triệu Vân Lã Mông
18 Hoàng Cái Đinh Phụng
19 Thái Sử Từ Lữ Mộng Như
20 Điêu Thuyền Tôn Thượng Hương
21 Cam Ninh Chu Thái
22 Chu Du  Lục Tốn
23 Hứa Chử Hạ Hầu Đôn
24 Điển Vi Từ Hoảng
25 Tư Mã Ý Gia Cát Lượng
26 Chu Thái Cam Ninh
27 Khương Duy Tào Tháo
28 Lã Mông Triệu Vân
29 Tào Tháo Khương Duy
30 Vu Cấm Bàng Thống
31 Dương Tu Đặng Ngải
32 Tôn Quyền Lưu Bị
33 Vương Nguyên Cơ Sái Văn Cơ
34 Mạnh Hoạch Trương Giác
35 Tiểu Kiều Tôn Kiên
36 Đặng Ngải Dương Tu
37 Lưu Bị Tôn Quyền
38 Chung Hội Quách Gia
39 Từ Hoảng Điển Vi
40 Trương Giác Mạnh Hoạch
41 Trương Liêu Quan Vũ
42 Mã Siêu Mã Đại
43 Sái Văn Cơ Vương Nguyên Cơ
44 Chúc Dung Đại Kiều
45 Đại Kiều Chúc Dung
46 Chân Lạc Tôn Lỗ Ban
47 Quan Vũ Trương Liêu
48 Đinh Phụng Hoàng Cái
49 Tôn Kiên  Tiểu Kiều
50 Lỗ Túc Đổng Trác
51 Mã Đại Mã Siêu
52 Tôn Lỗ Ban Chân Lạc
53 Lữ Mộng Như Thái Sử Từ
54 Từ Thứ Trần Cung
55 Bàng Thống Vu Cấm
56 Tôn Sách Tân Hiến Anh
57 Tân Hiến Anh Tôn Sách
58 Tôn Linh Lung Trương Oanh Oanh
59 Trương Oanh Oanh Tôn Linh Lung
60 Mã Vân Lộc Trương Bào
61 Trương Bào Mã Vân Lộc
62 Quan Sách Quách Hoài
63 Quách Hoài Quan Sách
64 Lưu Thiện Hạ Hầu Uyên
65 Hạ Hầu Uyên Lưu Thiện
66 Trương Chiêu Mã Đằng
67 Mã Đằng  Trương Chiêu
68 Pháp Chính Lăng Thống
69 Lý Nho Lã Linh Kỳ
70 Trình Phổ Trần Thái
71 Lý Điển Nhan Lương
72 Tư Mã Sư Tư Mã Chiêu
73 Tuân Úc Tuân Du
74 Tuân Du Tuân Úc
75 Giả Hủ Nhạc Tiến